Pure Taste Indicator Artist Search:

Artist Name Number of evaluations Pure Taste indicator Cap-price of an original artwork A4 size Action Artist Name # Evals PTI Cap-price A4 Action

Daniel Buren

4 66.91 3,894.92 Euros

Pierre Alechinsky

1 89.21 5,285.96 Euros

Elisaberth Rosenthal

0
Artist in Demarchy process

Mark Wallinger

1 44.61 2,503.88 Euros

Giulio Paolini

0 Help us to create and improve accuracy for the indicator of this artist

Sam Taylor-Wood

1 62.45 3,727.99 Euros

Pedro Carneiro Silva

0
Artist in Demarchy process

Narek Aghajanyan

0
Artist in Demarchy process

Marsha Klein

1 84.75 5,007.75 Euros
Artist in Demarchy process

Timo Herbst

0
Artist in Demarchy process

Sylvie Fleury

3 75.83 4,506.98 Euros

Guillermo Kuitca

1 4.46 166.93 Euros

Hanne Darboven

3 80.29 4,952.11 Euros

Carlos Amorales

3 40.15 2,225.67 Euros

Glenn Brown

2 71.37 4,284.41 Euros

Neo Rauch

2 75.83 4,562.62 Euros

Sol LeWitt

3 80.29 4,729.54 Euros

William Wegman

0 Help us to create and improve accuracy for the indicator of this artist

Tracey Moffatt

3 84.75 5,007.75 Euros

Hamish Fulton

1 4.46 222.57 Euros

Elizabeth Peyton

5 75.83 4,618.26 Euros

John Baldessari

1 62.45 3,616.71 Euros

Jeff Wall

3 80.29 4,896.47 Euros

Dinos; Chapman Brothers

5 71.37 4,340.05 Euros

Serge Serum

0
Artist in Demarchy process

Christo & Jeanne-Claude

4 80.29 4,952.11 Euros

Antoni Muntadas

3 71.37 4,284.41 Euros

Luc Tuymans

2 75.83 4,618.26 Euros

Grazia Toderi

1 75.83 4,451.33 Euros

Fernando Botero

5 75.83 4,673.90 Euros

Michel Majerus

3 57.99 3,561.07 Euros

Tania Sen

0
Artist in Demarchy process

Hermann Nitsch

3 75.83 4,618.26 Euros

Franz Ackermann

0 Help us to create and improve accuracy for the indicator of this artist

Sharon Lockhart

3 49.07 2,893.37 Euros

Sherrie Levine

2 84.75 5,174.68 Euros

Vasilis Alexandrou

0
Artist in Demarchy process

Elliott Erwitt

3 53.53 3,171.58 Euros

Marc Schmitz

0
Artist in Demarchy process

Hiroshi Sugimoto

3 80.29 4,896.47 Euros

Helen Frankenthaler

4 80.29 4,729.54 Euros

Sarah Morris

2 75.83 4,618.26 Euros

Richard Long

5 80.29 4,896.47 Euros

Robert Ryman

1 49.07 2,949.01 Euros

Jonas Mekas

1 57.99 3,505.43 Euros

Cindy Sherman

15 75.83 4,451.33 Euros

Miroslaw Balka

1 62.45 3,839.28 Euros

Vija Celmins

2 71.37 4,228.77 Euros

denise minnerly

1 53.53 3,060.29 Euros
Artist in Demarchy process

Eija-Liisa Ahtila

3 80.29 4,952.11 Euros
1 2 3 4 5 9